Od 18 października 2018 roku oferty składane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jego weryfikacja staje się więc krytycznym elementem przyjęcia oferty.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń sporządzonych zgodnie ze wzorem standardowego formularza, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Kwalifikowany podpis spełnia następujące cechy:
– jest unikalnie podporządkowany podpisującemu,
– umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego,
– podpis składany jest przy użyciu danych, których podpisujący może użyć pod swoją kontrolą,
– jest powiązany z danymi (w razie zmiany danych, zmiana jest rozpoznawalna),
– jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego,
– opiera się na kwalifikowanym certyfikacie.