Aby wystartować w przetargach, począwszy od 18 kwietnia 2018 roku, przedsiębiorcy będą musieli posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny i przesłać opatrzone nim oświadczenie e-mailem. Pewne jest, że dotyczy to jednolitych europejskich dokumentów zamówienia (JEDZ), a więc oświadczeń składanych w przetargach powyżej progów unijnych. Obowiązek ten nie dotyczy zaś oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, składanego w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości poniżej progów unijnych.

Jak wyglądać będzie procedura przesyłania dokumentów przez Internet? Sama oferta lub wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu będą składane w formie pisemnej, a jedynie JEDZ przesłany na wskazany adres e-mail.

E-podpis przetargi publiczne – odkąd przepisy mówią, że należy używać podpisu kwalifikowanego do udziału w przetargach, to przedsiębiorcy postanowili zakupić podpis kwalifikowany. E-podpis to duże ułatwienie dla właścicieli, gdyż mają większe możliwości i wiele spraw mogą załatwić online.