Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury. Akceptacja może być wystawiona w formie pisemnej lub elektronicznej. Zaskakujący jest przepis, zgodnie z którym faktury mogą być wystawiane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym odbiorca faktury dokonał akceptacji. Podobnie jest w przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę faktury – wystawca faktury traci prawo do wystawiania i przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał powiadomienie o wycofaniu akceptacji.

Za fakturę może uchodzić każdy dokument, który zawiera wymagane przez ustawę dane. Przedsiębiorca ma obowiązek umieścić na fakturze:
– datę jej wystawienia,
– kolejny numer, który identyfikuje fakturę,
– imiona i nazwiska nabywcy oraz adres,
– numer, który identyfikuje podatnika dla podatku,
– nazwę towaru lub usługi,
– miarę i ilość dostarczonych towarów,
– cenę jednostkową netto towaru lub usługi,
– wszelkie rabaty,
– wartość sprzedaży netto dostarczonych towarów lub wykonywanych usług,
– stawkę podatku,
– kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto,
– kwotę ogółem.