E-faktura w myśl ustawy o VAT można uznać np. za e-mail z załącznikiem w formacie PDF, CSV, faks otrzymany drogą elektroniczną, a nawet zeskanowane i przesłane elektronicznie dokumenty papierowe – pod warunkiem, że nie zostały wcześniej wprowadzone do obrotu w wersji papierowej. W przypadku, gdy wybierzemy formę elektroniczną faktury, musimy się liczyć z tym, że:
– sprzedawca lub osoba trzecia upoważniona przez sprzedawcę do wystawienia faktur przesyła je lub udostępnia nabywcy,
– nabywca przesyła lub udostępnia e-faktury sprzedawcy z uwzględnieniem zasad wynikających z procedury zatwierdzenia faktury przez podatnika dokonującego sprzedaży,
– nabywca, który otrzymał e-fakturę zawierającą pomyłki, przesyła lub udostępnia notę korygującą wystawcy faktury,
– jeśli wystawcą faktury jest organ egzekucyjny lub komornik sądowy wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – e-faktury przesyła lub udostępnia zarówno nabywcy, jak i dłużnikowi.

Faktury elektroniczne również przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności podatku. E-faktury można przechowywać w formie elektronicznej, nie ma konieczności trzymania wersji papierowej. Należy przechowywać je jednak w sposób pozwalający łatwe odnalezienie oraz identyfikację dowodu oraz dający możliwość udostępniania ich organom kontroli.


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura w zakresie podpisu elektronicznego.

Sprzedaż podpisów elektronicznych, aktywacja oraz potwierdzenie tożsamości.