Na wstępie tego artykułu warto zaznaczyć, że rolnik ryczałtowy świadczący usługi rolnicze i/lub dokonujący dostawy produktów rolnych z własnej działalności rolniczej korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Nie ma obowiązku dokonywania rejestracji czynnego podatnika VAT oraz wystawiania faktur. Faktura VAT RR jest dokumentem wystawianym przez kupującego produkty lub usługi. Obowiązkiem jest, aby wystawiający przekazał rolnikowi ryczałtowemu oryginał.

Faktura VAT RR powinna zawierać oświadczenie:
“Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Faktury VAT RR a podpis elektroniczny – od 2019 istnieje możliwość wystawiania faktur elektronicznych. Osoby korzystające z tego rozwiązania zobowiązane są do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Obowiązek wynika z faktu, że faktury wystawiany przez Internet muszą być opatrzone e-podpisem jako potwierdzenie tożsamości wystawiającego.