Przed złożeniem deklaracji podatkowej należy upewnić się, że znajduje się na niej podpis podatnika lub osoby do tego upoważnionej. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ za brak podpisu pod deklaracją, grożą sankcje karne, a sam dokument traci ważność.

Oprócz podatnika podpis na deklaracji podatkowej może złożyć:
– pełnomocnik,
– płatnik,
– inkasent,
jeśli nie jest to sytuacja, w której przepisy przewidują konieczność osobistego złożenia podpisu przez podatnika.

Składanie deklaracji podatkowych z elektronicznym podpisem jest możliwe, jeśli formularz podpiszesz:

– kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
– “danymi autoryzującymi” – czyli podpisem elektronicznym, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane autoryzujące składają się: identyfikator podatkowy PESEL, NIP, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia i kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok o dwa lata, wcześniejszy niż rok, w którym składasz deklarację/wniosek,
– podpisem elektronicznym użytkownika na Portalu Podatkowym – dla deklaracji wysyłanych z konta podatnika na Portalu Podatkowym.