Składanie pism procesowych z e-podpisem jest zgodne z prawem. Możliwość ta została wprowadzona art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 183 ze zm.) i ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 934), które wprowadzają informatyzację postępowania sądowo-administracyjnego.

Wszystkie pisma procesowe w formie dokumentu elektronicznego (oprócz wymogów formalnych) muszą zawierać adres elektroniczny oraz kwalifikowany podpis elektroniczny. Warto zaznaczyć, że podpis może zostać złożony przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Składanie pism procesowych z e-podpisem znacznie przyspiesza oraz ułatwia załatwienia formalności sądowych.

Jeżeli nie posiadasz kwalifikowanego podpisu elektronicznego to skorzystaj z naszej pomocy. Chętnie pomożemy założyć oraz aktywować podpis elektroniczny.