Zawarcie umowy w formie pisemnej wymaga dla swej ważności podpisów stron. Podpis powinien znaleźć się pod oświadczeniem woli. Ma to dosyć istotne znaczenie, gdyż treść znajdująca się poniżej podpisów stron nie jest konsekwencją objętą ich oświadczeniem woli.

O czym należy pamiętać?
1. Forma pisemna zwykłej umowy powinna zostać podpisana własnoręcznie.
2. Podpisy powinny znajdować się bezpośrednio pod koniec tekstu umowy.
3. Wszelkie dopiski poniżej podpisów powinny być także podpisane przez strony.
4. Podpis powinien być podpisem czytelnym, obejmującym imię i nazwisko.

Dopuszczalną techniką i zarazem oświadczeniem woli jest stosowany w formie elektronicznej bezpieczny podpis elektroniczny. W tym przypadku obie strony zlecenia muszą dysponować możliwością składania podpisów w tej formie.