Umowy cywilno-prawne z e-podpisem to jedna z dwóch możliwości podpisania dokumentu. Kolejną jest własnoręczne podpisanie umowy. Czy zatem jest możliwość złożenia podpisu własnoręcznego, a następnie zeskanowanie dokumentu i wysłanie np. maile? Nie. Podpis na dokumencie przesłany faksem nie spełnia wymogu podpisu własnoręcznego, ponieważ dokument taki jest tylko kopią. Nie jest zatem prawidłową formą pisemną czynności prawnej wymiany dokumentu za pomocą faksu.

Konieczność własnoręcznego podpisu (może to być e-podpis) wynika z tego, że przy podpisie chodzi o udokumentowanie nie tylko brzmienia nazwiska, lecz także charakteru pisma, by w ten sposób ułatwić orientację w rozpoznaniu osoby.

Z przepisów Kodeksu cywilnego można wywnioskować, że własnoręczna parafka musi być złożona w sposób czytelny i ma wskazywać w jak największym stopniu na osobę składającą podpis.