Wystawianie faktur z e-podpisem nie jest konieczne. Aby ułatwić przedsiębiorcom wystawianie e-faktur, zniesiono obowiązek opatrzenia dokumentu podpisem elektronicznym. Zamiast tego faktura może być dodatkowo uwierzytelniona przez zastosowanie systemów EDI – elektronicznej wymiany danych, które wspomagają obieg faktur elektronicznych.

Podstawowym warunkiem używania faktur elektronicznych jest uzyskanie wcześniejszej akceptacji na przesłanie takiego dokumentu od kontrahenta albo Klienta. Aktualnie zgoda odbiorcy nie musi być formalna. Może być to potwierdzenie wyrażone ustnie, za pośrednictwem wiadomości e-mail czy SMS. Dopuszcza się także akceptację, gdy odbiorca nie kwestionuje otrzymanej e-faktury i reguluje ją bez zastrzeżeń.

Aby faktura elektroniczna stała się dokumentem księgowym, musi spełniać następujące wymagania:

– autentyczność pochodzenia – oznacza pewność co do tożsamości wystawcy faktury lub podmiotu świadczącego usługę albo dokonującego dostaw towarów,
– integralności treści – oznacza pewność, że na fakturze nie dokonano zmian w jej treści,
– czytelności – oznacza, że dane w fakturze elektronicznej są zaprezentowane w sposób jasny i czytelny.