Sprawozdanie finansowe, to składający się z kilku części dokument potwierdzający sytuację ekonomiczną podmiotu prowadzącego w danym roku obrotowym księgi rachunkowe na podstawie Ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Sporządza się je w języku i walucie polskiej na podstawie przepisów polskiej Ustawy o rachunkowości. Sporządzenie tego dokumentu to zadanie kierownika jednostki, które musi wykonać nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Od 1 października 2018 roku sprawozdania finansowe muszą być sporządzane w formie elektronicznej oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym przez:
– osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz
– kierownika jednostki – jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy podpisy muszą złożyć wszyscy członkowie tego organu.

Następnie zostają one wysłane drogą elektroniczną do urzędu. Nie ma możliwości dostarczenia sprawozdania w innej formie.